Školní řád

Zde je několik bodů, které musí studenti pomaturitního studia dodržovat, tak aby byla udržena kvalita výuky. Pokud studujete v denním pomaturitním studiu AJ, NJ, podpisem smlouvy se zavazujete tato pravidla dodržovat.

Školní řád První soukromé školy jazyků pro pomaturitní denní studium:

  1. Absence - pokud byste měli chybět, vše musí být řádně omluveno (buď Vámi, nebo ručitelem) - maximální absence je 30%. V pomaturitním studiu se absence zapisují do Omluvného listu, který každý student dostane na začátku roku. Pokud jej ztratíte, nebo zaplníte, můžete si v sekci soubory ke stažení - download stáhnout a vytisknout nový.
  2. Dodržujete pravidla slušného chování - pokud mluví učitel, věnujte mu prosím pozornost, až bude mluvit student, učitel jej také bude poslouchat. To samé platí v případě, že učitel poslouchá jiné studenty. Klid a ticho v hodině umožňuje studentům soustředit se a učiteli poslouchat a opravovat správnou výslovnost.
  3. Zákaz kouření - je dán zákonem, nesmí se kouřit v prostorách školy ani v jejím blízkém okolí. Kolem školy je to označeno příslušnými technickými tabulkami.
  4. Pobývání v budově mimo vyučování - pokud budete potřebovat počkat ve škole na další vyučování, či jen počkat, než vám pojede spoj, musíte mimo vyučovací dobu a plánované přestávky svoji prezenci nahlásit ve sborovně. Vyhnete se tak riziku zamčení ve škole.
  5. Příprava na výuku - podpisem smlouvy o výuce se zavazujete řádně se připravovat na jednotlivé hodiny výuky, tzn. připravit si domácí úkoly dle zadání učitele, učit se řádně slovní zásobu a gramatiku, atd. Nedodržení těchto bodů může vést k vyloučení ze školy, a tím také ke ztrátě statutu studenta a studentských výhod.
  6. Povinné školní práce - pokud dostanete dlouhodobý úkol na přípravu (obzvláště hromadný na konverzaci či prezentaci), je Vaší povinností jej splnit, počítá se jako povinná školní práce.
  • Podpisem smlouvy se zavazujete tato pravidla dodržovat.
  • Ve smlouvě jsou specifikovány další body školního řádu.

Tento seznam není celý, průběžně jej budeme upravovat a dopisovat tak, aby se vyučování stalo co nejpříjemnější pro studenty i učitele. Jakékoliv dotazy prosím směřujte na email kubes@jazykovka.com.

Přihlášky on-line: